Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

skinnylove
21:10
5489 00a2 500
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari

December 24 2017

skinnylove
10:13
4038 67b2
skinnylove
10:13
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
skinnylove
10:11

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaikari ikari
skinnylove
10:11
skinnylove
10:11
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viajessamine jessamine
skinnylove
10:10
0069 bafe
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajessamine jessamine
skinnylove
10:10
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
skinnylove
10:08

i treat people how i want to be treated until i notice a lack of reciprocity

then i begin to treat them how they treat me

and that’s when people usually notice that there’s a problem

“you acting different”

— yeah
Reposted fromPoranny Poranny viapffft pffft
skinnylove
10:07
8082 c4a8
nie umiem przestać czekać.
skinnylove
10:05
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin
skinnylove
10:05
9718 fdfd
Reposted fromoiv13 oiv13 viatitelitury titelitury

December 23 2017

skinnylove
20:06
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viagwiazdeczka gwiazdeczka

November 02 2017

skinnylove
10:15
1810 b873 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
skinnylove
10:15
5447 9f3c
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
skinnylove
10:15
4031 11c0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viairmelin irmelin
skinnylove
10:15
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
skinnylove
10:13
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viaphilomath philomath
skinnylove
10:13
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaphilomath philomath
10:13

You should tell people how important they are to you. Not because they could leave at any moment, but because they’re here now, and it’s worth saying something.

Reposted fromvanille vanille viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl